Tydzień DARMOWEJ DOSTAWY! Skorzystaj z darmowej dostawy DPD Pickup przy zamówieniu powyżej 129 zł! Sprawdź ofertę!

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

W SKLEPIE INTERNETOWYM ZIELONY-PARAPET.PL

 

 

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Bonów Podarunkowych w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem internetowym:www.zielony-parapet.pl Bon Podarunkowy nie jest samodzielnym produktem ani usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym okaziciela do zakupu Produktu na warunkach na nim podanych.

1.2. Wystawcą Bonów Podarunkowych jest spółka GRUPA ZIELONY PARAPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bzinicy Nowej (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Spółdzielcza 15D, 46-380 Dobrodzień), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919719; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5761591365, REGON 389933931, adres poczty elektronicznej: sklep@zielony-parapet.pl, numer telefonu: +48 607-456-110.

1.3. Wszelkie pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się dużą literą, które nie zostały zdefiniowane poniżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.

 1.4. Definicje:

1.4.1. BON/BON PODARUNKOWY – bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do bezgotówkowego zakupu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym na nim terminie oraz do wartości nominalnej na nim zapisanej. Bon poświadcza przysługujące Posiadaczowi uprawnienie do dokonania za jego pomocą płatności tytułem Umowy Sprzedaży za nabywane Produkty w Sklepie Internetowym.

1.4.2. KLIENT, POSIADACZ – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która jest w posiadaniu Bonu Podarunkowego i zawiera lub zamierza zawrzeć przy jego użyciu Umowę Sprzedaży.

1.4.3. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, której zakup może zostać opłacony przez Klienta przy użyciu Bonu Podarunkowego.

1.4.4. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Bonów Podarunkowych.

1.4.5. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy/Wystawcy dostępny pod adresem www.zielony-parapet.pl

1.4.6. SPRZEDAWCA, WYSTAWCA – spółka GRUPA ZIELONY PARAPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bzinicy Nowej (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Spółdzielcza 15D, 46-380 Dobrodzień), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919719; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5761591365, REGON 389933931, adres poczty elektronicznej: sklep@zielony-parapet.pl, numer telefonu: +48 607-456-110.

1.4.7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu, która może zostać zawarta między Klientem a Sprzedawcą przy użyciu Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym.

 

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

2.1. Bon jest wystawiany na okaziciela i może być wykorzystany przez jego Posiadacza wyłącznie podczas zakupu Produktów w Sklepie Internetowym należącym do Wystawcy.

2.2. Bon zastępuje środki pieniężne o wartości nominalnej na nim zapisanej i umożliwia dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży, w tym związanych z kosztem dostawy i innych opłat niestanowiących ceny Produktu.

2.3. Bon można uzyskać, dokonując jego zakupu w Sklepie Internetowym – do zakupu Bonów stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

2.4. Bon jest wystawiany i przesyłany Klientowi, w zależności od jego wyboru:

2.4.1.w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail)

2.4.2.lub w postaci fizycznej na adres dostawy podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia przy zakupie Bonów w Sklepie Internetowym.

2.5. Bon posiada unikatowy numer identyfikacyjny rejestrowany w systemie Sprzedawcy.

2.6. W celu skorzystania z Bonu Podarunkowego, należy w Formularzu Zamówienia – przed jego wypełnieniem - w odpowiedniej rubryce wpisać unikatowy numer Bonu oraz zatwierdzić Bon. Następnie Klient przechodzi do dalszej części Formularza Zamówienia.

2.6.1.Po zatwierdzeniu Bonu Podarunkowego, wartość zakupów w koszyku zostanie automatycznie pomniejszona o środki dostępne na Bonie.

2.7. Każdy Bon posiada swój okres ważności liczony od daty jego wystawienia (tj. daty zakupu Bonu Podarunkowego przez Klienta), przed upływem którego powinien zostać zrealizowany w Sklepie Internetowym. Data ważności Bonów Podarunkowych wynosi 12 miesięcy i wskazana jest nadto w treści Bonu Podarunkowego oraz w jego opisie na stronie Sklepu Internetowego.

 2.7.1.Po upływie terminu ważności, Posiadacz nie ma możliwości dalszego dokonywania płatności z wykorzystaniem Bonów.

2.8. Bon może opiewać na różne wartości, w zależności od wyboru Klienta.

2.8.1.Szczegółowe informacje o dostępnych nominałach Bonów Podarunkowych podane są na stronach Sklepu Internetowego przed wyrażeniem przez Klienta woli zakupu Bonów.

2.9. Posiadacz Bonu Podarunkowego jest uprawniony do jednorazowego użycia Bonu w Sklepie Internetowym na zakup dowolnej ilości Produktów, nie więcej jednak niż do wartości nominalnej zapisanej na Bonie i nie później niż przed upływem jego terminu ważności.

2.10. Posiadacz ma również prawo zrealizować Bon w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza jego wartość nominalną, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z innych dostępnych sposobów płatności.

2.11. Bon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (w całości lub w części) ani na żadną inną formę rekompensaty. Wartość Bonów Podarunkowych nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

2.12. Bonów Podarunkowych nie można wykorzystać do zakupu innego Bonu Podarunkowego.

2.13. W przypadku dokonania przez Posiadacza zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego (np. w ramach odstąpienia od umowy przez konsumenta), Wystawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny na nowy kupon indywidualny, którego termin ważności wynosi tyle, co pierwotnie wykorzystany Bon.

 2.13.1. W przypadku gdy Zamówienie opłacone było częściowo przy pomocy innego sposobu płatności, pozostała część ceny zwracana jest przez Wystawcę zgodnie z wybranym przez Posiadacza sposobem płatności lub też w inny uzgodniony z Klientem sposób.

 2.14. Bonów Podarunkowych można używać do zakupu Produktów objętych wyprzedażami, rabatami i promocjami organizowanymi w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej wyprzedaży, promocji lub rabatu stanowią inaczej.

2.15. Żadne postanowienie niniejszego punktu 2. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta lub Posiadacza będącego konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Klienta lub Posiadacza będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przyznanych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, szczególnie w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje związane z korzystaniem z Bonów Podarunkowych oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład:

3.1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@zielony-parapet.pl

 

3.1.2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://www.interankiety.pl/a/reklamacje-zp

3.1.3. pisemnie na adres: ul. Spółdzielcza 15D, 46-380 Dobrodzień.

3.2. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów Klient może składać zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na jego stronach.

3.3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, oczekiwań Klienta / Posiadacza co do sposobu wykonania reklamacji oraz danych kontaktowych zgłaszającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

3.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiana przepisów prawa; zmiana działania, formy wystawienia, nominałów lub terminów ważności Bonów Podarunkowych; konieczność dostosowania niniejszego Regulaminu do zmian wynikających ze zmiany regulaminu Sklepu Internetowego, podleganie obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu – z zastrzeżeniem, że żadne zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte Klienta/Posiadacza przed jego zmianą, w tym w szczególności na wydane już Bony Podarunkowe.

4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.